Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

ZorgSubsidieKalender houdt van heldere afspraken


100% Garantie: niet tevreden, geld terug!

Wij willen dat je 100% tevreden bent en veel rendement haalt uit je abonnement op de subsidie kalender.

Garantie van 31 dagen op je abonnement

Mocht je binnen 31 dagen na afsluiten van het abonnement toch concluderen dat het onvoldoende aansluit bij je behoeften, laat ons dat dan gewoon weten per e-mail of telefoon. Je krijgt dan het volledige bedrag teruggestort op je rekening. Je kunt het abonnement dus rustig uitproberen en je loopt geen enkel risico!

Betalen

Op alle betalingen aan de ZorgSubsidieKalender is een bedenktijd voor internetaankopen van toepassing. Dit betekent dat je tot 7 dagen na de betaaldatum je geld kunt terugvragen en je ontvangt dit dan binnen twee werkweken retour. De betalingen voor producten en diensten kunnen gedaan worden via iDeal. Bij sommige producten en diensten heb je de keuze om achteraf te betalen per factuur of om in termijnen te betalen.

Privacy statement

Lees hier onze privacyverklaring.

Copyright

ZorgSubsidieKalender publiceert artikelen, tips, actuele subsidiemogelijkheden en overige informatie (hierna te noemen: ‘ZorgSubsidieKalender-informatie’) op de eigen website, in de subsidiekalender (database) en in e-mails.

Op alle materialen (website, nieuwsbrief, trainingsmaterialen en overige publicaties en informatiedragers) heeft ZorgSubsidieKalender het auteursrecht. Het, zonder voorafgaande toestemming, overnemen, delen en/of het verkopen van deze informatie aan derden is niet toegestaan, met uitzondering van de hierna genoemde gevallen:
Wil je een link plaatsen naar https://zorgsubsidiekalender.nl? Dat waarderen wij bijzonder en is altijd toegestaan. Ook het doorsturen van onze wekelijkse subsidieflits
waarderen wij.

Het kopiëren, overnemen en/of op andere wijze doorsturen en/of doorplaatsen van de overige ZorgSubsidieKalender informatie, of delen daarvan, is alleen toegestaan:

 • Na overleg en met schriftelijke toestemming van ZorgSubsidieKalender;
 • Wanneer je na overleg schriftelijke toestemming hebt gekregen kan de informatie worden geplaatst met daarboven of daaronder: Bron: ©ZorgSubsidieKalender.nl. En
  indien van toepassing, ook de naam van de auteur.

Abonnementen ZorgSubsidieKalender

Naast deze algemene voorwaarden zijn er bijzondere bepalingen per type abonnement van toepassing, zie hieronder.

 • Degene die (namens de organisatie) het abonnement afsluit is ‘abonneehouder’
 • De abonneehouder ontvangt de facturen voor het abonnement op zijn naam en is het aanspreekpunt voor de ZorgSubsidieKalender inzake betalingen, het juiste gebruik van het
  abonnement en het voorkomen van misbruik.
 • Het abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd, tenzij vóór het ingaan van de nieuwe abonnementstermijn is opgezegd per mail of telefoon.
 • De factuur voor de volgende abonnementstermijn ontvangt de abonneehouder per mail op de dag dat deze volgende abonnementstermijn van een jaar ingaat.
 • Eisen aan het emailadres: voor het toesturen van informatie en toegang tot de database hebben wij een e-mailadres nodig dat te herleiden is tot een persoon en een organisatie.
 • Het e-mailadres dient daarom zowel de naam van een persoon te bevatten als de naam van de betreffende organisatie. Emailadressen met ‘info’, ‘contact’, ‘secretariaat’ o.i.d. zijn niet toegestaan.
 • De abonneehouder ontvangt een persoonlijke loginnaam en wachtwoord voor de subsidie kalender. Het is niet toegestaan je login-gegevens aan anderen door te geven of deze op enige wijze te delen. Bij constatering hiervan kan ZorgSubsidieKalender het abonnement eenzijdig opzeggen, zonder restitutie van het reeds betaalde abonneegeld over de nog lopende abonnementsperiode.
 • De abonneehouder is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in (e-mail)adresgegevens en eventuele overige abonneegegevens.
 • Het jaarabonnement kan in elke maand en op elke dag van het jaar ingaan. Het abonneegeld wordt bij afsluiting vooraf en voor het gehele abonneejaar voldaan.
 • Jaarlijks kan per 1 januari de prijs voor abonnementen worden aangepast. Bij reeds lopende abonnementen wordt de prijsverhoging in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur.

Opzeggen van het abonnement

Zodra de nieuwe abonnementstermijn is ingegaan is de abonneehouder betaling verschuldigd over de dan ingegane abonnementstermijn. Wil je het jaarabonnement opzeggen? Stuur een mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl met als onderwerp ‘Opzeggen’. Zet in de mail:

 • naam van de abonneehouder;
 • mailadres van de abonneehouder
 • bij een jaarabonnement: mailadressen die eventueel aan het abonnement gekoppeld zijn (maximaal 4)

Bijzondere bepalingen Jaarabonnement ZorgSubsidieKalender voor grote organisaties

Het jaarabonnement ZorgSubsidieKalender is een abonnement voor 5 medewerkers van één organisatie. De abonneehouder is verantwoordelijk voor het correct aan- en afmelden (naam en mailadres) van de overige (max. 4) medewerkers die gebruik maken van het abonnement. De 5 medewerkers die namens de organisatie zijn aangemeld bij de ZorgSubsidieKalender:

 • ontvangen de ZorgSubsidieKalender-informatie in hun mailbox;
 • hebben met hun eigen loginnaam persoonlijk toegang tot de SubsidieKalender.

Bijzondere bepalingen ZZP-Jaarabonnement

 • Het ZZP-jaarabonnement biedt zelfstandige professionals en adviseurs (ZZP-ers) de mogelijkheid gebruik te maken van de ZorgSubsidieKalender tegen een aangepast tarief. Het is een abonnement voor één persoon en er wordt één loginnaam voor de SubsidieKalender verstrekt.
 • Voordat het abonnement wordt geactiveerd bekijken wij of je KvK-gegevens en je presentatie op internet, Social Media etc. in overeenstemming zijn met de ZZP-status. Bij vragen of twijfel hierover nemen we contact met je op.
 • Wanneer de ZZP-status niet meer in overeenstemming is met je actuele werksituatie dan kom je niet meer in aanmerking voor het ZZP-Jaarabonnement. Na afloop van de lopende abonnementsperiode van je ZZP-abonnement heb je dan de keuze om je abonnement te wijzigen of je kunt het ZZP-abonnement opzeggen. Het ZZP-abonnement kan niet meer verlengd worden.

Bijzondere bepalingen gratis proefabonnement

Het gratis proefabonnement kan eenmalig worden afgesloten en duurt maximaal één maand. Het proefabonnement loopt na een maand automatisch af, je zit nergens aan vast. Een aanvraag voor het gratis proefabonnement kan zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Overige abonnementsvormen

Op verzoek van klanten kan ZorgSubsidieKalender andere abonnementsvormen aanbieden. Indien nodig worden hierover specifieke en/of aanvullende afspraken gemaakt.

Cursussen en evenementen

 • Je bent verzekerd van deelname na betaling van het verschuldigde bedrag.
 • Verhinderd? Je mag bij verhindering iemand anders in jouw plaats laten gaan op de gereserveerde datum.
 • Er vindt geen restitutie plaats wanneer je besluit eerder te stoppen of bij een ‘no-show’.
 • Eenmaal betaalde bedragen worden, na verloop van de bedenktijd, niet meer gerestitueerd.

Advies- en Consultancy diensten

Tenzij anders is overeen gekomen, gelden deze algemene voorwaarden eveneens voor latere (deel)opdrachten en – overeenkomsten die tussen ZorgSubsidieKalender en de
opdrachtgever tot stand komen. Hiervan kan alleen schriftelijk worden afgeweken. De algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZorgSubsidieKalender. ZorgSubsidieKalender gaat bij het opstellen van subsidieaanvragen uit van de juistheid en het compleet zijn van de gegevens die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Vergoeding

De vergoeding voor de uitvoering van de overeenkomst door ZorgSubsidieKalender die de opdrachtgever verschuldigd is bestaat uit honorarium en kosten en de daarover verschuldigde belastingen en, voor zover van toepassing, andere heffingen.

Facturatie

Afspraken over de facturatie worden vooraf vastgelegd in de offerte. Deze afspraken zijn van toepassing na ondertekening van de offerte, samen met de bepalingen in deze algemene voorwaarden. De facturen dienen te worden voldaan binnen veertien dagen na dagtekening, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd wordt over de periode dat opdrachtgever daarmee in gebreke is, hetgeen zonder nadere aanmaning of sommatie het geval zal zijn. Opschorting of verrekening van de voldoening van de facturen van ZorgSubsidieKalender is uitgesloten. Kosten van buitengerechtelijke incasso zullen voor rekening zijn van opdrachtgever.

Geschillen

Op geschillen tussen opdrachtgever en ZorgSubsidieKalender is Nederlands recht van toepassing en deze zullen alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

Geheimhouding

Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van hetgeen waarvan zij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kunnen kennen, behoudens voor zover een wettelijke voorschrift tot mededeling daarvan dwingt.

Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten van ZorgSubsidieKalender op hetgeen zij aan adviezen, diensten, goederen en/of producten levert blijven aan ZorgSubsidieKalender toebehoren. Iedere openbaarmaking, verveelvoudiging en exploitatie, anders dan voorzien bij de met ZorgSubsidieKalender gesloten overeenkomst, laat opdrachtgever achterwege.

Derden en hulppersonen

Indien derden worden ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst zal opdrachtgever met deze derde een contractuele relatie aangaan.

In het geval tussen ZorgSubsidieKalender en deze derde enige rechtsverhouding tot stand mocht komen, zal opdrachtgever ZorgSubsidieKalender vrijwaren ter zake van aanspraken van deze derde jegens ZorgSubsidieKalender.

ZorgSubsidieKalender zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is veroorzaakt door deze derden, hulppersonen van ZorgSubsidieKalender daaronder begrepen, ook niet ingeval van opzet of grove schuld van deze derden.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van ZorgSubsidieKalender voor schade die direct bij de uitvoering van de overeenkomst of anderszins ontstaat is beperkt tot het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van ZorgSubsidieKalender ter zake zal worden uitgekeerd, waarbij het ter zake geldende eigen risico voor rekening van ZorgSubsidieKalender zal zijn. De aansprakelijkheid voor overige schade zal zijn beperkt tot het in de factuur genoemde bedrag.

De aansprakelijkheidsbeperkingen zoals weergegeven in het voorgaande lid geldt niet ingeval de door de opdrachtgever geleden schade gevolg is van de opzet of grove schuld van ZorgSubsidieKalender.

Eventuele aanspraken van opdrachtgever op ZorgSubsidieKalender vervallen in het geval opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen jegens ZorgSubsidieKalender heeft voldaan en in het geval dat opdrachtgever eventuele schade niet binnen één jaar na het bekend worden daarvan schriftelijk aan ZorgSubsidieKalender heeft gemeld.

Opdrachtgever zal ZorgSubsidieKalender vrijwaren van aanspraken van derden (afnemers van opdrachtgever daaronder begrepen) in verband met het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst tussen opdrachtgever en ZorgSubsidieKalender, behoudens het geval dat opdrachtgever bewijs levert van opzet of grove schuld van ZorgSubsidieKalender.

Overmacht

Als overmacht heeft, in het kader van deze algemene voorwaarden, naast het in de wet bepaalde, ook te gelden iedere situatie waarin nakoming door ZorgSubsidieKalender van haar verplichtingen wordt verhinderd als gevolg van werkstaking onder het personeel van ZorgSubsidieKalender of derden, personeelstekorten als gevolg van ziekte, tijdelijke onderbreking van de bereikbaarheid van de ICT benodigdheden van ZorgSubsidieKalender (zoals bijvoorbeeld het tijdelijk niet bereikbaar zijn van de hosting provider, server, hacking door derden van het systeem, etc.)

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangepast indien de wet dat vereist of bij dringende noodzaak.

Heb je vragen of opmerkingen over onze algemene voorwaarden neem dan contact op.

 

Subsidiekalender

.

 

Proefabonnement

.

 

Workshops

.

 

Gratis Webinars

.

 

Advies

.