Subsidie voor opleiden van verpleegkundig specialisten

KOH maakt het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg landelijk bekend en nodigt partijen uit zich aan te melden als opleider of leerwerkplek en stimuleringssubsidie aan te vragen in het kader van dit project.
De stimuleringssubsidie betreft een financiële tegemoetkoming voor het opleiden van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg die starten met de opleiding in september 2018.

Doel:  Subsidie verlenen voor opleiding verpleegkundigen en physician assistants

KOH huisartsenzorgHet doel is om het opleiden van verpleegkundig specialisten en physician assistants in de huisartsenzorg, en hun structurele inzet, te stimuleren ter versterking van de eerste lijn. Dit project is aanvullend op de reguliere subsidieregeling van de hogeschool. De hogescholen met een masteropleiding voor verpleegkundig specialist of physician assistant kunnen hierover meer informatie geven.

Wie kan aanvragen?

Huisartsen en huisartsenorganisaties zoals huisartspraktijken, gezondheidscentra, zorggroepen, huisartsen- en spoedposten. Aanvragers zijn huisartsen(organisaties) werkzaam in dag- en/of avond-, nacht- en weekendzorg.

Criteria (samenvatting)

  • De aanvrager verleent alle medewerking aan het onderzoek, biedt goede toegang tot onderzoeksdata en registreert bij voorkeur ADEPD.
  • De aanvrager is bereid te rapporteren over de voortgang, inzage te bieden in de financiële administratie, overleg te voeren met en/of bezoek te ontvangen van de projectleider.
  • De aanvrager is verplicht een substantieel deel van de kosten te financieren en zorgt zo mogelijk voor cofinanciering.
  • Per leerwerkplek is een ondertekende ‘overeenkomst duaal onderwijs’ met de hogeschool, de opleider/leerwerkplek en de student afgesloten op 31 augustus voorafgaand aan de start van de opleiding in september.
  • De aanvrager sluit een samenwerkingscontract met KOH in het kader van het project ‘Versterking Opleiding VS en PA Huisartsenzorg’ en handelt conform.

Beoordelingscriteria:

  • Een volledig ingevulde en goed onderbouwde aanmelding volgens het aanvraagformulier, vergezeld van een eigen helder projectplan en toekomstperspectief:
  • Transparante en goed onderbouwde begroting volgens het format in het aanvraagformulier met daarin gespecificeerde kosten, opbrengsten en verantwoording van het aangevraagde bedrag.
  • Een substantiële financiële eigen bijdrage is verplicht en transparant en eventuele cofinanciering is transparant.
  • Er is voorzien in geschikte, goed voorbereide huisartsopleiders en leerwerkplekken.
  • Er is voorzien in een procedure voor het bepalen van de juiste match tussen verpleegkundig specialist of physician assistant in opleiding en de opleider.

Budget: voor deze ronde (start opleiding september 2018) € 500.000,-

Deadline: vóór 15 april 2018

Overige informatie

* Een aanvraag indienen voor 2019 kan vanaf januari 2019.

KOH