Subsidie om de continuïteit van essentiële jeugdzorg te waarborgen

Voor de jaren 2020 en 2021 kan subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zorgen dat belangrijke vormen van jeugdzorg blijven bestaan. Deze subsidie wordt alleen verstrekt in bijzondere situaties en onder bepaalde voorwaarden.

Doel: de continuïteit van essentiële jeugdzorg waarborgen

De regeling is tot stand gebracht voor het borgen van de continuïteit van vormen van essentiële jeugdzorg in geval van acute liquiditeitsproblemen. De huidige stand van ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel maakt een regeling gericht op het borgen van continuïteit van cruciale jeugdzorg wenselijk. De uitgangspunten van deze regeling sluiten zo veel mogelijk aan bij de huidige ontwikkelfase van het jeugdhulpstelsel.

Wie kan aanvragen?

Onder ‘essentiële jeugdzorg’ wordt verstaan:

  • jeugdhulp waarvoor door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een landelijk raamcontract is afgesloten;
  • de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen of jeugdreclassering;
  • gesloten jeugdhulp;
  • zorg voor jeugdigen in orthopedagogische behandelcentra;
  • verplichte zorg zoals bedoeld in de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen;
  • pleegzorg;
  • verslavingszorg voor jeugdigen;
  • forensische zorg.

Criteria (samenvatting)

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien:

  • het liquiditeitsprobleem ondanks de bemiddeling door het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd niet is verholpen;
  • de organisatie voldoende aannemelijk maakt dat en hoe zij met de subsidie op grond van deze regeling in staat is de continuïteit van de cruciale jeugdzorg te borgen, op basis van het continuïteitsplan.

Budget: € 20 miljoen beschikbaar voor de periode 2020-2021

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling

Deze en andere regelingen bekijken? Neem nu een jaarabonnement! 

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.