Fonds Maagdenhuis – Focus niet alleen op je doel… kijk vooruit!

Fonds in beweging – het R.C. Maagdenhuis

Titus de JongInterview met Titus de Jong (directeur) en Ineke van Keulen (beleidsmedewerker) van Stichting het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam. Lees alles over de geschiedenis, de werkwijze en de mooie projecten van het Rooms Catholijk Maagdenhuis. Tot slot krijg je nog een aantal praktische tips die je helpen je projectplan aan te scherpen.

Meer dan 400 jaar ervaring in de opvang van hulpbehoevenden

Twee Amsterdamse vrouwen namen in 1570 enkele weesmeisjes onder hun hoede. Daarmee begon de geschiedenis van Het Rooms Catholijk Maagdenhuis. In de periode tot 1750 breidde Het Maagdenhuis uit, dankzij de vrijgevigheid van de Amsterdamse kooplieden.

Door de verbeterde economische- en gezondheidssituatie in de 20e eeuw daalde het aantal weesmeisjes. Ook veranderden de inzichten over de zorgverlening en daarom sloot in 1953 Het Maagdenhuis als weeshuis zijn poorten; het pand is nu eigendom van de Universiteit van Amsterdam.

Het Maagdenhuis als fonds

MaagdenhuisSinds 1970 is het R.C. Maagdenhuis een fonds dat zich toelegt op kleinschalige steun aan projecten. Het gaat niet alleen om financiële steun, maar ook om inhoudelijk advies aan de organisaties die de projecten gaan uitvoeren.

Het fonds heeft een giftenbudget van ca. 2,5 miljoen euro en is in vier landen actief: Nederland, inclusief de Nederlandse Antillen, Suriname, Togo en Senegal. De projecten worden vooral uitgevoerd voor jongeren en ouderen en gaan uit van de eigen kracht- en empowermentbenadering.

Bijzondere projecten voor bijzondere doelgroepen

Het fonds is in de afgelopen jaren projecten gestart op maatschappelijk thema’s waarbij de meer ‘traditionele aanpak’ niet goed meer werkte of waar amper aandacht voor bestond. Lees hieronder enkele voorbeelden:

Zwerfjongeren in Amsterdam

Het R.C. Maagdenhuis heeft samen met de Volksbond en de woningcorporatie het Oosten geijverd voor een nieuw pension en opvang van zwerfjongeren. De betreffende jongeren hebben een zeer complex verleden en hebben veelal een psychiatrische achtergrond. De ‘klassieke’ hulpverleningsaanpak werkte bij deze groep niet goed. Daarom is voor deze groep een geheel nieuwe aanpak ontwikkeld, gebaseerd op de competentiegerichte methodiek: Wonen Leren Werken. Onderzoek naar de resultaten van deze hulpverlening nieuwe stijl liet zien dat de grote meerderheid van de jongeren op een positieve wijze uitstroomt (75%) en dat de verblijfsperiode inmiddels is teruggebracht van enkele jaren tot ruim een half jaar.

WoonSaem, gemeenschappelijk wonen voor allochtone ouderen

Titus: “Een ander project is WoonSaem, we ondersteunen daarbij allochtone ouderen die op zoek zijn naar een gemeenschappelijke woonvorm. Uit onderzoek weten we dat ouderen die in zo’n woonvorm leven, zich gelukkiger en vitaler voelen.
Een belangrijke voorwaarde voor succes is wel, dat de betrokken ouderen tezamen een ‘goede’ groep vormen. Dat wil zeggen een groep met ondermeer een goede inbreng van alle leden en met voldoende evenwicht tussen nabuurschap en zelfstandigheid/privacy.

In opdracht van WoonSaem, heeft bureau ActivAge daartoe de methodiek ‘Samen Zelfstandig’ ontwikkeld. In deze methodiek worden de ouderen zelf betrokken bij het realiseren van hun woongroep. Ze worden begeleid, maar het (vele) werk wordt hen uiteraard niet uit handen genomen. Inmiddels zijn vele groepen gestart met het programma van WoonSaem. Deze groepen variëren in grootte van 20 tot 40 ouderen met een Marokkaanse, Chinese, Afghaanse, Iraanse, Hindoestaanse of Javaanse achtergrond.

Tijd voor een nieuwe koers en werkwijze

Titus: “Van oudsher was het ‘not done’ om je als fonds bezig te houden met de voorbereiding en de uitvoering van de projecten. We zijn daar inmiddels anders tegen aan gaan kijken. Naast het geven van geld helpen we ook in natura door projecten advies te geven in de voorbereidingsfase en te begeleiden tijdens de uitvoering.

Er zijn inmiddels ook fondsen waar je geen projectaanvraag meer kunt indienen, zij selecteren potentiële partners actief en nodigen hen uit om een aanvraag in te dienen. Een sprekend voorbeeld hiervan is de stichting Adessium in Rotterdam. Uiteindelijk willen we als R.C. Maagdenhuis ook meer zo gaan werken.”

Wij willen projecten realiseren met langdurige impact

Titus: Wij willen dat onze projecten langdurige impact hebben en succesvol zijn. Daarom vinden wij een aantal aspecten heel belangrijk:

  • Het project is een initiatief vanuit de doelgroep zelf, dat vergroot de kans van slagen.
  • Onze projecten duren tegenwoordig langer, soms wel twee tot drie jaar. Want als we iets doen dan doen we het goed en dan heb je ook optimaal effect.
  • Bij 50% van onze projecten is er een intensieve samenwerking tussen het project en de medewerkers van ons fonds. In het buitenland hebben we zelfs vaste medewerkers die lokaal bij de projecten betrokken zijn.

 “Alleen je ‘eigen ding willen doen’ is niet meer van deze tijd”.

Titus: “Het valt ons op dat binnen een bepaald werkveld mensen elkaar vaak niet kennen en dat ze in een project vooral hun ‘eigen ding’ willen doen en zelf het wiel willen uitvinden. Als fonds proberen we juist de onderlinge contacten te versterken, vergelijkbare projecten te verbinden, uitwisseling te stimuleren en de projecten van elkaar te laten leren.”

3 Tips voor een goede projectaanvraag

Check Welzijn SubsidiesBetrek de doelgroep in het voortraject en de uitvoeringIneke van Keulen

Ineke: “Als we een projectaanvraag ontvangen kijken we altijd heel goed hoe de doelgroep in het voortraject en tijdens de uitvoering betrokken is. Een mooi voorbeeld daarvan is de werkwijze van de stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP). Zij hebben een project uitgevoerd om voortijdig schoolverlaten te voorkomen en daarbij hebben zij de doelgroep zelf aan het werk gezet.

In Amsterdam Noord hebben deze jongeren aan de hand van hun eigen levensverhalen onderzocht waarom zo veel jongeren geen passend diploma halen. In een filmreportage zijn korte fragmenten van hun verhalen in beeld gebracht en zie je de jongeren tijdens een publieke presentatie in discussie gaan met de zaal over hún stellingen.

Check Welzijn Subsidies

Focus niet alleen op je doel maar kijk vooruit!

Titus: “Een probleem dat we ook nogal eens tegenkomen is dat mensen vooral gefocust zijn op het bereiken van het doel, bijvoorbeeld een mooie tuin bij een ouderenzorginstelling. Wat je dan soms na afloop ziet is dat de tuin niet gebruikt wordt, omdat er geen mankracht beschikbaar is om de ouderen van hun kamer naar de tuin te brengen. We stellen nu dus ook als voorwaarde een gebruiksplan en/of onderhoudsplan bij een projectvoorstel, zodat het project ook op langere termijn door kan lopen en effect heeft.

Check Welzijn Subsidies

Laat je projectplan goed ‘rijpen’

Ineke: “Soms is een projectplan nog onvoldoende ‘rijp’. Door de vragen die wij stellen, helpen we de aanvrager zijn plan sterker te maken en wordt de kans dat het project ook echt slaagt, groter. Dat kan soms wel betekenen dat de aanvrager zijn huiswerk over moet doen en het project pas later dan gepland van start kan laten gaan.

Met dank aan Titus de Jong en Ineke van Keulen

Wil jij een Pro worden in Subsidie- en Fondsenwerving?

Volg dan ons unieke online trainingsprogramma voor de beginnende aanvrager.
Ontdek hoe je een volmondig ‘ja’ krijgt op je projectplan met deze simpele methode waardoor je aanvraag een invuloefening wordt. r

Bekijk het online trainingsprogramma