Financiering voor het vieren van 75 jaar leven in vrijheid

In 2019 en 2020 vieren we dat we 75 jaar leven in vrijheid. De subsidie aanvragen voor vele grote en kleine evenementen stromen binnen. Naast dit fonds gaat ook bij de Rijksoverheid, Provincies en Gemeentes veel aandacht besteed worden aan deze jubileumjaren.

In de volgende subsidieronde zal in het beginsel alleen toegekend worden aan bijzondere en innoverende projecten die specifiek binnen het thema 75 jaar vrijheid vallen.

Doel

Dit jaar is het belangrijkste doel van het fonds het bevorderen van een betekenisvolle (inter)nationale viering van vijfenzeventig jaar bevrijding en vrijheid waarbij de hele Nederlandse samenleving van jong tot oud wordt uitgenodigd hieraan mee te doen.

Het fonds richt zich op financiële ondersteuning van de onderstaande drie maatschappelijke werkvelden:

  • erkenning voor- en waardering van veteranen en andere geüniformeerden (in overheidsdienst);
  • het levend houden van de herinnering aan oorlog, vredesmissies, het herinneren, herdenken en gedenken van slachtoffers van conflicten en het vieren van de vrijheid;
  • de instandhouding van vrede, democratie, rechtsstaat en stimuleren van de internationale rechtsorde.

Verder wordt er continu geïnvesteerd in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie om zo te bouwen aan een veilige wereld waar ook onze kinderen in vrede kunnen opgroeien met respect voor elkaar.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen (stichtingen of verenigingen).

Criteria(samenvatting)

  • Aanvragen dienen minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn;
  • Projecten moeten in beginsel in Nederlanden plaatsvinden. Hieruit volgt dat aanvragen uit de overzeese gebiedsdelen in behandeling genomen worden. Herdenkings- of pelgrimsreizen naar het buitenland kunnen wel ingediend worden;
  • Het fonds neemt alleen aanvragen in behandeling die zich richten op de periode na het begin van de Tweede Wereldoorlog;
  • Deelnemers/bezoekers aan projecten/activiteiten dienen een financiële bijdrage te leveren die in verhouding staat tot de kosten;
  • Er is sprake van een (breder toepasbare) innovatie of ontwikkeling met toegevoegde waarde voor een van de drie werkvelden;
  • Er moet bij de aanvraag duidelijk worden dat er in principe sprake is van samenwerking tussen verschillende partijen bij de start van het project.

Budget: geen vaststaand bedrag, aanvragen mogen boven de € 100.000,- zijn.

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Log in voor de volledige regeling >>

Nog geen toegang tot onze database? Neem een jaarabonnement! >>