Stichting De Vakantiebank

In Nederland leven veel mensen in gezinnen met een inkomen op of onder de bijstandsnorm. Deze gezinnen kunnen niet gemakkelijk met vakantie. De Vakantiebank wil daar iets aan doen omdat iedereen zo af en toe eens een onbezorgde tijd verdient. Vakantiebank Door een gratis vakantieweek aan te bieden wil De Vakantiebank zich dienstbaar maken voor de doelgroep.

Doel

Stichting De Vakantiebank heeft als doel mensen met een inkomen rond bijstandsnorm, een week onbezorgde vakantie aan te bieden op een mooie en recreatieve locatie in Nederland. Om even los te zijn van de thuissituatie en nieuwe energie op te doen.

Wie kan aanvragen?

Aanmelding via voedselbank, kledingbank of via de website

Criteria(samenvatting)

Er zijn 3 belangrijke punten waarop de aanvraag wordt beoordeeld.

 • Bent u de afgelopen vijf jaar niet op vakantie geweest
 • uw inkomsten liggen op of onder sociaal minimum
 • uw persoonlijk verhaal, uw motivatie

Deze punten worden door ons beoordeeld. Als uw aanvraag door ons is goedgekeurd, dan krijgt u een vakantie aangeboden en kunt op vakantie.

Budget: een vakantie

Deadline: jaar rond

Overige informatie

De vakantiebank

Inschrijven

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

ZonMw – haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer.

U kunt subsidie aanvragen voor een haalbaarheidsstudie naar regionaal niet-RAV vervoer. Het gaat daarbij om een regionale, vernieuwende oplossing voor het vervoer van mensen met verward gedrag, dat aanvullend is op het huidige ambulancevervoer door de Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s).  doelmatigheidsonderzoekSubsidiabele kosten zijn de kosten van het experiment waarvan de haalbaarheid wordt getest.

Onderwerpen

 • verward gedrag
 • vervoer
 • experimentele projecten
 • niet RAV

Onderdeel van programma: Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Doel

Deze subsidieoproep is bedoeld om de haalbaarheid en slaagkansen van vervoer voor mensen met verward gedrag door andere partijen dan de RAV’s te onderzoeken. Dit geldt zowel op regionaal als op landelijk niveau:

 • Vervoerders kunnen vervoer experimenten uitvoeren, die inzicht geven in de haalbaarheid van een businesscase voor een nieuw vervoersconcept voor mensen met verward gedrag. De projecten geven inzicht in de middelen nodig zijn om deze nieuwe vorm van vervoer voor mensen met verward gedrag te kunnen doorvoeren.
 • Op landelijk niveau leveren de uitkomsten input voor het nieuwe ambulancekader, inclusief de bekostiging vanaf 2020.

Wie kan aanvragen?

Eén partij fungeert als hoofdaanvrager, en is onderdeel van een regionaal samenwerkingsverband dat aansluit bij de huidige praktijk.

Criteria(samenvatting)

Zie >>

Budget: minimaal € 200.000,- en maximaal € 500.000,- per project

Deadline: 31 december 2019, 14.00 uur

Je ontvangt uiterlijk 7 weken na indienen het besluit.

Overige informatie

ZonMw

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Kwaliteit Forensische Zorg Jeugd – Precall

forensische zorgVoor de forensische zorg voor volwassenen draait al 6 jaar heel succesvol het subsidieprogramma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Naar aanleiding van het succes van KFZ heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) besloten een zelfde programma in te richten voor de forensische jeugdzorg.

Doel

Doel is om de kwaliteit van de forensische zorg in het jeugdveld verder te ontwikkelen en te verbeteren. Daarbij is het van belang deze verbetering zichtbaar te maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren. Tevens heeft het programma als doel om de implementatie van de (nog te ontwikkelen) producten te stimuleren.

Dit programma start met een zogenaamde precall waarop partijen kunnen inschrijven om de onderzoeksbehoeften in dit zorgveld in kaart te brengen.

Wie kan aanvragen?

Zorginstellingen en kennisinstituten met expertise en netwerk in het forensisch jeugdveld.

Criteria(samenvatting)

In deze precall staat de behoefteninventarisatie centraal, waarbij alle relevante partijen betrokken dienen te worden; professionals, wetenschappelijk onderzoekers, bestuurders van de instellingen uit de forensische Jeugdzorg, en uiteraard cliënten en naasten.

 • De methode van onderzoek moet waarborgen dat zowel kennis uit wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt als dat alle betrokken partijen worden gesproken.
 • Er dient gewaarborgd te worden dat er een evenwichtige inventarisatie wordt gedaan.
 • Na de behoeften inventarisatie dient de prioritering van onderzoekbehoeften plaats te vinden.
 • De duur van het project is gesteld op maximaal 9 maanden.

Budget:  € 40.000,-

Deadline: 6 september 2018 om 12.00 uur

Overige informatie

Website KFZ-Jeugd >>
Lees de volledige Calltekst >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

CrossCare

CrossCareHet project CrossCare stimuleert, ondersteunt en versnelt innovaties in de zorg. Het draagt bij aan de ontwikkeling en implementatie van zorginnovaties (product, dienst, concept) door het aanbieden van zorgproeftuinen en beschikt over een fonds waarmee innovatieprojecten kunnen worden ondersteund.

Doel

Financiële ondersteuning bieden om zorginnovaties te ontwikkelen, te ondersteunen of te versnellen via een fonds. Dit fonds is gehonoreerd vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland en is dus EU gesubsidieerd. CrossCare wil de drempel verlagen om zorginnovaties succesvol naar de markt te brengen, want het is zonde dat zoveel belangrijke kennis en toepassingen op de plank blijven liggen.

Wie kan aanvragen?

Er worden alleen nog projecten van MKB-/KMO-bedrijven goedgekeurd.

Criteria(samenvatting)

 • Innovatieve waarde
 • Economisch toegevoegde waarde
 • Technische haalbaarheid van de uitvoering
 • Is samenwerking met een proeftuin noodzakelijk/een meerwaarde
 • Maatschappelijke relevantie en Commerciele haalbaarheid (o.a inpasbaarheid in het zorgsysteem)

Zie volledige criteria >>

Budget: maximaal € 100.000,- per project

Deadline: 24 september 2018 om 12.00 uur

Overige informatie

Website CrossCare >>
Aanvraag indienen >>
Quickscan Subsidieaanvraag bij Crosscare >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

RAAK-mkb 2018 – Deadline 9 oktober 2018

RAAK-mkb financiert projecten van hogescholen in samenwerking met het mkb om kennisuitwisseling en het innovatief vermogen van mkb-ondernemingen te vergroten.   

Doel

De regeling RAAK-mkb bevordert de samenwerking tussen mkb-bedrijven en hogescholen. De samenwerking is gericht op kennisontwikkeling en -toepassing. Gestuurd door de vraag vanuit het mkb wordt in netwerken van hogescholen en mkb-bedrijven onderzoek uitgevoerd. Het resultaat van het onderzoek is praktisch toepasbare kennis voor de beroepspraktijk. Het onderzoek levert daarnaast een aantoonbare bijdrage aan de vernieuwing van het hoger beroepsonderwijs.

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager dient een door de overheid bekostigde hogeschool te zijn.

Criteria (samenvatting)

 • De aanleiding van de aanvraag is een, door het professionele werkveld van het mkb, breed herkende en aanwijsbare uitdaging.
 • De duur van het project is minimaal 18 maanden en maximaal 24 maanden. Inzet van subsidie buiten de looptijd van het project is niet mogelijk.
 • De subsidiegelden zijn uitsluitend bestemd voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek conform de gesubsidieerde aanvraag.
 • Uitgesloten zijn projectaanvragen die zich uitsluitend richten op deskundigheids-bevordering van personeel, het ontwikkelen van een nieuwe opleiding/curriculum voor de hogeschool en/of behoren tot reguliere activiteiten van een hogeschool.
 • Subsidiëring van (deel)projectactiviteiten die reeds zijn gesubsidieerd vanuit andere bronnen, is niet mogelijk.
 • Het project dient aantoonbaar actief te zijn op de doorwerking van de onderzoeks-resultaten in zowel het mkb als in het onderwijs.

Budget: het beschikbare budget voor deze call is €3,6 miljoen. Maximaal €300.000,- per project.

Deadline: 9 oktober 2018 (tweede ronde)

Overige Informatie

Raak – MKB

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Pagina 1 van 4212345...102030...