Subsidie voor onderzoek naar verbetering van zorg

In deze tweede ronde van het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg wordt gezocht naar oplossingen voor uitdagingen op het gebied van de organisatie van zorg en professionaliteit rondom de patiënt. Met deze oproep nodigt ZonMw u uit projectideeën in te dienen voor actieonderzoek naar nieuwe vormen van organisatie van zorg.verward gedrag

Onderwerpen

 • Innovatie van Zorg
 • Organisatie van Zorg
 • Medisch specialistische zorg
 • Evaluatie van zorgprocessen middels cyclisch actie-onderzoek
 • Waarde gedreven zorg en patiëntgerichte zorg.

Onderdeel van programma: Kwaliteit van Zorg

Doel: verbeteringen in de organisatie van zorg

De Nederlandse gezondheidszorg is in het algemeen goed, maar kan beter. Winst kan worden behaald door zorg beter aan te sluiten bij het dagelijks leven van mensen met een chronische ziekte, beperking of psychische probleem. Het programma Actieonderzoek Innovatieve Zorg heeft als doel actieonderzoek te financieren ten behoeve van verbeteringen in de organisatie van zorg. Specifiek op het gebied van de verschuiving van zorg (‘juiste zorg op de juiste plek’).

Wie kan aanvragen?

De hoofdaanvrager is verbonden aan een zorgorganisatie, waarin innovatieve processen van zorg reeds plaatsvinden (bijvoorbeeld in de vorm van pilots).

Verder zijn er naast de hoofdaanvrager andere relevante stakeholders medeaanvrager. Daarbij valt te denken aan zorgaanbieders, patiënten die direct met de zorg te maken hebben, onderzoekers van een kennisinstelling of zorgverzekeraars vanwege bekostigingsvraagstukken.

Criteria(samenvatting)

 • Het projectidee richt zich op een actueel probleem in de organisatie van zorg.
 • Het idee heeft betrekking op actieonderzoek naar verbetering en vernieuwing van zorg bij de zorgorganisaties in samenwerking met relevante (zorg)partners en patiënten/cliënten.
 • In de projecten gaat het om kennisontwikkeling over innoverende en vernieuwende processen. En over werkzame oplossingen/methodieken.

Budget: € 900.000 in totaal

Deadline: 15 november 2018, 14.00 uur

Overige informatie

Website van ZonMw >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Financiering voor kankeronderzoek en implementatieprojecten

Door het financieren van kankeronderzoek en implementatieprojecten wil het KWF onderzoeksresultaten vaker, beter en sneller vertalen naar toepassingen voor patiënten. Deze visie geven ze vorm in het Programma Onderzoek & Implementatie (PO&I): een nieuwe manier van financieren, beoordelen en werken. kankeronderzoek

Doel: kankeronderzoek mogelijk maken

Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Dat is het doel van KWF Kankerbestrijding.

Voor elke stap die een nieuwe vinding/ontwikkeling moet doorlopen in het ontwikkelingstraject geldt dat de onderzoeker dátgene kan aanvragen dat hij/zij nodig heeft. KWF stelt bovendien continueringsopties bij veelbelovende resultaten en discontinueringsopties bij veranderd perspectief. De financieringsstructuur is opgebouwd uit financieringsvormen, die in een passende onderzoeksfase ingediend kunnen worden.

Criteria (samenvatting)

1. Onderzoeksprojecten

 • Bestaan uit een gedefinieerd onderzoeksvoorstel van beperkte omvang qua duur en onderzoeksgroep(en).
 • Budget: € 500.000,-

2. Persoonsgebonden onderzoeksprojecten

 • Getalenteerde jonge onderzoekers wordt de kans geboden om hun eigen onderzoeksvoorstellen in te dienen, die in een aparte, onderlinge competitie worden beoordeeld.
 • Budget: € 500.000,- 

3. Unieke hoge risicoprojecten

 • Deze financieringsvorm biedt de mogelijkheid op basis van een goed, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd idee in korte tijd voorwerk uit te voeren om vast te stellen of het idee daadwerkelijk kansen in zich heeft.
 • Het gaat hierbij om niet-bestaande onderzoekslijnen met voornamelijk theoretische onderbouwing en een lage bewijslast maar met een hoge potentie tot doorbraken met betrekking tot de stand van de wetenschap of de kankerbestrijding.
 • Budget: € 150.000,-

4. Consortia

Wanneer het onderzoeksvoorstel wordt uitgevoerd door 4 of meer deelnemende partijen of het budget meer dan 1 miljoen euro bedraagd vindt KWF dat er goede afspraken in een consortiumovereenkomst moeten worden vastgelegd.

5. Implementatieprojecten

De financieringsvorm Implementatieprojecten is gericht op het faciliteren en financieren van praktische en concrete activiteiten ten behoeve van implementatie van specifieke innovaties / nieuwe methoden op nationaal niveau.

Deadline: 19 december 2018, 12.00 uur

Budget: zie hierboven

Overige Informatie

Zie KWF website >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Subsidie beschikbaar voor aanpak verward gedrag

Via de oproep ‘ Regionale aanpak verward gedrag’ van ZonMw kunt u subsidie aanvragen voor het in de praktijk toepassen van de bouwstenen voor een lokale, sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag. De scope van het project kan variëren tussen kortlopende activiteiten gericht op één of enkele bouwste(e)n(en) tot het realiseren van alle bouwstenen.

Onderwerpenverward gedrag

 • mensen met verward gedrag
 • bouwstenen
 • implementatie
 • praktijkprojecten

Onderdeel van programma: Actieprogramma lokale initiatieven mensen met verward gedrag

Doel

Het doel van deze subsidieoproep is het stimuleren en faciliteren van projecten en initiatieven van relevante ketenpartners (zoals ervaringsdeskundigen en naasten, gemeente, politie, ggz, GGD, opvang, verzekeraars, Openbaar Ministerie) die bijdragen aan het realiseren van een lokale goed werkende aanpak voor mensen met verward gedrag en hun omgeving.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen.

Indien u meer dan € 50.000,- aanvraagt, maakt de hoofdaanvrager deel uit van een lokaal samenwerkingsverband. De volgende partijen dienen deel uit te maken van dit samenwerkingsverband:

 • gemeente
 • lokale aanbieder van zorg en/of welzijn
 • vertegenwoordigers van cliënten én naasten
 • indien er een relatie tussen zorg en veiligheid is in het project, dan dient ook de politie betrokken te zijn
 • waar relevant: GGD, Openbaar Ministerie, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en zorgverzekeraars

Criteria(samenvatting)

Zie criteria >>

Budget: maximaal € 250.000,- per project

Deadline: 30 oktober 2018, 14.00 uur

Overige informatie

Zie volledige oproep >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Financiering voor Ggz-organisaties: aanpak werkdruk en regeldruk

Het O&O-fonds GGZ komt met vernieuwde ondersteuningsmogelijkheden voor de uitvoering van plannen tegen werkdruk en regeldruk. Ggz-organisaties kunnen vanaf nu onder bepaalde voorwaarden deze financiële steun ontvangen.

DoelFinanciering

O&O-fonds GGZ ondersteunt ggz-organisaties met een vereenvoudigde stimuleringsregeling voor aanvragen die zijn gericht op de uitvoering van plannen om werkdruk en regeldruk te verminderen. Het gaat om een startfinanciering voor activiteiten die vernieuwend zijn voor de eigen organisaties en de branche. Te denken valt aan het aanpakken van (verander)processen of het samen met medewerkers aanpakken van oorzaken van werkdruk en regeldruk in de eigen organisatie.

Wie kan aanvragen?

Ggz-organisaties

Criteria(samenvatting)

 • Startfinanciering voor de uitvoering van een plan van aanpak werkdruk/regeldruk. Het gaat om nog op te starten activiteiten.
 • Er is aantoonbaar draagvlak en betrokkenheid in de organisatie. De aanvraag is ondertekend door Raad van Bestuur en OR.
 • Per aanvraag wordt maximaal 50% van de aangevraagde externe out-of-pocket kosten toegekend.
 • De aanvrager en het project leveren actief bruikbare informatie en kennis op over de uitvoering en de resultaten voor de ggz-branche.
 • De in te zetten methodieken, tools, instrumenten, werkwijzen zijn vrij te gebruiken door de andere ggz-organisaties.

Budget: € 5.000,- per aanvraag

Deadline: jaar rond

Overige informatie

O&O-fonds GGZ >>

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Deze subsidie maakt onderzoek naar spijsverteringsziekten verder mogelijk

De Maag Lever Darm Stichting heeft één droom: een gezonde buik voor iedereen. Wij staan achter de ruim 2 miljoen buikpatiënten in Nederland. Dat doen wij door voorlichting te geven en door wetenschappelijk onderzoek naar spijsverteringsziekten mogelijk te maken.Maag lever darm stichting

Doel

Goede zorg en eigen regie is erg belangrijk. Daarom wil de Maag Lever Darm Stichting zich inzetten voor goede kwaliteit van zorg, waarbij de behoefte van de patiënt en de naasten centraal staat. Mede om deze reden is deze nieuwe subsidielijn helemaal gericht op het versterken van patient empowerment (PEP).

Binnen de 2018 zorgprojecten- PEP subsidielijn wordt financiële ondersteuning geleverd aan innovatieve, klinisch en/of maatschappelijk toepasbare projecten gericht op het versterken van de positie van de MDL-patiënt. Projecten binnen deze subsidielijn zorgen voor een oplossing voor concrete problemen die spelen in de zorg voor MDL-patiënten.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse universiteiten, niet-commerciële onderzoeksinstituten en niet-commerciële maatschappelijke organisaties.

Criteria(samenvatting)

 • Het project leidt binnen één tot twee jaar tot een toepassing in de klinische praktijk en/of de maatschappij waardoor de positie van de patiënt versterkt wordt.
 • De resultaten van het project leveren directe winst op voor de patiënt.
 • De voorgestelde toepassing in het project is gebaseerd op een wetenschappelijk fundament.
 • Het project heeft een duidelijk einddoel waarmee een concreet probleem in de zorg voor de MDL-patiënt wordt aangepakt.
 • De projectaanvraag is tot stand gekomen door nauwe samenwerking en interactie tussen maatschappelijke organisaties, zorgprofessionals en onderzoekers.

Zie volledige criteria >>

Budget:  € 25.000,- tot € 50.000,- per aanvraag

Deadline: 5 november 2018, 12.00 uur

Overige informatie

MLDS

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Pagina 1 van 4312345...102030...