Subsidieregeling ESF 2014–2020 – Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen

Als organisatie in Zorg en Welzijn ben je continue in beweging. Het verbeteren van je processen kan leiden tot het reduceren van kosten. Een van de mogelijkheden daarvoor is het slimmer inzetten van personeel. Interessant om dan te weten dat daar een mooie subsidieregeling voor is: ESF Duurzame inzetbaarheid.

Doel

De regeling valt uiteen in twee delen:

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Voor deze regeling is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Wie kan aanvragen?

De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten.

Criteria(samenvatting)

Budget: maximaal €12.500 per project

Deadline: eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur

Overige informatie

Binnenkort wordt in de Staatscourant een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 (ESF) gepubliceerd

ESF

mee info

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Fonds Franciscus – initiatief van het Kansfonds

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is. Fonds Franciscus gaat zich in eerste instantie richten op de ondersteuning en versterking van ongeveer 200 inloophuizen in Nederland.  

Doel

Veel inloophuizen hebben moeite om hun financiële exploitatie rond te krijgen of noodzakelijke nieuwe activiteiten op te starten. Het doel is om tastbare oplossingen te bieden voor het structurele voortbestaan van de sector. Tegelijkertijd gaan ze op zoek naar partijen die willen meedoen en met kennis, tijd of geld willen bijdragen aan een plek waar mensen in sociale nood terechtkunnen.

Wie kan aanvragen?

Nederlandse inloophuizen: initiatieven als inloopcentra, buurtpastoraat, buurtkerken, straatpastoraat en drugspastoraat.

Criteria(samenvatting)

 • De organisatie werkt vanuit het gedachtegoed van presentie.
 • De organisatie is ontstaan uit een lokaal initiatief.
 • De organisatie heeft menselijke waardigheid voorop staan en werkt vanuit naastenliefde aan het omzien naar elkaar.
 • Hoewel er vanuit de presentiebenadering geen onderscheid gemaakt wordt in doelgroepen, wordt er in de selectiecriteria wel een accent gelegd op activiteiten die zich richten op de volgende groepen: mensen in armoede, dak- en thuislozen, sociaal geïsoleerden, mensen met psychische problemen, verwarde personen, (ex-)verslaafden, ex-gedetineerden en ongedocumenteerden.

Budget: maximaal € 50.000,-

Deadline: 1 juni 2018

Overige informatie

Fonds Franciscus

Aanvraag indienen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

SectorplanPlus Zorg & Welzijn – vanaf 1 mei 2e tijdvak open

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor werkgevers in Zorg en Welzijn om een extra impuls te geven aan opleidingsprojecten die zijngericht op nieuwe instroom, met ontslag bedreigde werknemers of opscholing binnen de organisatie via kwalificerende scholing.   

Subsidie van SectorplanPlus komt in de periode van 2017-2021 via de bij RegioPlus aangesloten regionale werkgeversorganisaties beschikbaar voor werkgevers in Zorg en Welzijn. Dit gebeurt in verschillende tijdvakken. SectorplanPlus is een subsidieregeling, gebaseerd op cofinanciering. De verwachting is dat met deze maatregelen zo´n 170.000 professionals in Zorg en Welzijn extra worden ondersteund.

Doel

De huidige én toekomstige situatie op de arbeidsmarkt vraagt om een extra impuls. Het ministerie van VWS onderschrijft dit belang en ondersteunt werkgevers via SectorplanPlus met deze enorme investering in het menselijk kapitaal: de professionals in Zorg en Welzijn.

Tot en met 2022 stijgt de werkgelegenheid in Zorg en Welzijn met bijna 200 duizend personen. Als we nu niets extra doen, kan het tekort aan zorgprofessionals oplopen tot tussen 100 en 125 duizend personen. Deze opgave vraagt een enorme inzet op het aantrekken van nieuwe mensen voor de sector. Tegelijkertijd en minstens zo belangrijk, is het behoud van mensen voor de sector. Daartoe is gerichte actie nodig om het tekort aan personeel in zorg en welzijn te kunnen ondervangen.

Wie kan aanvragen?

Arbeidsorganisaties actief in de sector zorg- en welzijn die behoren tot de doelgroep kunnen een aanvraag indienen

Criteria(samenvatting)

De activiteiten die vanuit SectorplanPlus in aanmerking komen, zijn:

A.     Kwalificerend Beroepsonderwijs: mbo beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

B.     Kwalificerend Beroepsonderwijs: hbo duaal

C.     Training en opleiding: lang (minimaal 16 dagen)

D.     Training en ontwikkeling: middellang (vanaf 5 tot en met 15 dagen)

E.     Training en ontwikkeling: kortdurend (tot en met 4 dagen)

Budget: voor het tweede tijdvak is € 80 miljoen euro beschikbaar

Deadline: aanvragen van 15 mei 2018 t/m 15 juni

*1 mei 2018 tot 15 mei 2018 kunnen aanvragers zich registreren

De SectorplanPlus Subsidie zal in de periode van 2017-2021 in verschillende tranches beschikbaar komen voor werkgevers in zorg en welzijn.

Overige informatie

SectorplanPlus

Programma van eisen

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

HandicapNL

HandicapNL heeft vier programma’s ingericht waar de speerpunten ‘heft in eigen handen’ en ‘eerlijke kansen’ samenkomen. 

 • Sterker staan: faciliteren van organisaties om trainingen, cursussen, maatjes, lotgenotencontact, opleidingen en coaching te organiseren. Maar het kan ook gaan over zelfstandig wonen. Als het er maar op gericht is om mensen met een handicap zelfstandiger te maken.
 • Sociaal netwerk bouwen: ondersteunen van projecten zoals BestBuddies, ABCDate en Veilig maatje. Deze organisaties koppelen mensen aan elkaar door leuke activiteiten te organiseren, een sociaal netwerk op te bouwen of de benodigde sociale vaardigheden te leren.
 • Families versterken: helpen van de directe omgeving om een goede balans te vinden tussen de zorg die nodig is en alle andere facetten van het eigen leven zoals de relatie, gezinsleven, sociale contacten, werk, sport en vrije tijd.
 • Samenleving betrekken: creëren van bewustwording in de samenleving. Mensen met een handicap mogen gezien worden en vertonen hun talenten en mogelijkheden. Zo ontstaat er meer begrip en vergroten we eerlijke kansen in de maatschappij.

Doel

De ambitie is om mensen met een handicap en hun familie sterker te maken zodat zij volwaardig kunnen doen in onze samenleving. Heb jij een initiatief of project waar je graag onze financiering, expertise en netwerk voor wilt inzetten? Als je idee of plan past bij onze programma’s, kijken ze er graag naar.

Wie kan aanvragen?

Stichting, vereniging, universiteit of hogeschool

Criteria(samenvatting)

Kleine en/of lokale projecten:

 • samen met anderen iets leuks en ontspannends doen.
 • Samen dingen doen die je leuk vindt, of het nu gaat om zingen, schilderen of sporten. Dingen ondernemen met je familie en vrienden, nieuwe indrukken opdoen of gewoon: met een groep gezellig samen zijn. Kleinschalige, lokale activiteiten zoals: dagactiviteiten, uitstapjes, muziek of theater maken.

Budget: maximaal € 4.000,-.

Grote en/of landelijke projecten:

 • bij grote projecten (die vanwege hun omvang een landelijke spreiding of uitstraling kunnen hebben) vinden ze het belangrijk dat ze een bijdrage leveren aan één van de programma’s.

Budget: € 4.000,- tot € 100.000,-

 • Het project is bestemd voor een doelgroep met een verstandelijke -, lichamelijke -, zintuiglijke beperking, niet aangeboren hersenletsel of autisme
 • Het project moet ten goede komen aan meerdere personen (dus niet aan één individu)
 • zie ook uitsluitingscriteria

Deadline: jaar rond

Aanvragen voor kleine en lokale projecten ontvangen binnen twee maanden een besluit. Vooraanvragen voor grote landelijke projecten krijgen een uitnodiging om een definitieve aanvraag met daarbij een uitgebreid projectplan in te dienen.Gemiddeld duurt zo’n traject 3 tot 4 maanden.

Overige informatie

HandicapNL

Aanvragen kleinschalige projecten

Aanvragen landelijke projecten

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Fonds 1818 – Minitiatief

Fonds 1818 zet zich in voor een betere maatschappij.
Door het geven van geld, advies en begeleiding en door zelf projecten uit te voeren. Iets wat de straat, de buurt of de wereld om je heen een stukje beter maakt, komt in aanmerking voor een financiële bijdrage van Fonds 1818. 

Doel

Een mini initiatief oftewel Minitiatief is een idee van een groepje particulieren. Dat kan van alles zijn. Iets wat de straat, de buurt of de wereld om je heen een stukje beter maakt,  spectaculaire editie van The Voice of Voorburg, een huiskamerconcert in het verzorgingshuis, een mobiele moestuin, een ‘groene’ hardloopwedstrijd,…laat de fantasie de vrije loop.

Wie kan aanvragen?

Iedereen, van jong tot oud, die woont in de regio van Fonds 1818 kan een plan indienen.

Criteria(samenvatting)

De belangrijkste regels zijn:
– Het Minitiatief heeft iets te maken met de regio waarin Fonds 1818 actief is en de aanvragers wonen in die regio.
– Minimaal drie mensen zijn betrokken bij het Minitiatief.
– De bijdrage van Fonds 1818 is niet bedoeld voor het uitbetalen van organisatiekosten aan (mede)aanvragers.

Budget: een financiële bijdrage tussen de € 100,- en € 3000,-

Deadline: jaar rond

Overige informatie

Projectvoorbeelden

Aanvraagprocedure

Minitiatief

Ben je regelmatig op zoek naar subsidies in Zorg en Welzijn?

Bekijk hier ons gratis Proefabonnement >>

Vragen? Neem contact op via 030-2270037 of mail naar info@zorgsubsidiekalender.nl

©ZorgSubsidieKalender

Pagina 1 van 4012345...102030...