90 miljoen euro subsidie om e-health te stimuleren

Inzet van technologie kan voor veel ouderen met een chronische ziekte of beperking van betekenis zijn, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om de inzet van zulke e-health toepassingen toe te laten nemen, investeert het kabinet de komende jaren 90 miljoen euro via een stimuleringsregeling. Aanbieders van zorg en ondersteuning kunnen dit voorjaar samen met inkopers plannen indienen.

Doel: grotere inzet e-health in zorg

De toepassing van technologie in de zorg en ondersteuning wordt steeds belangrijker. Door e-health kan beter en effectiever zorg en ondersteuning verleend worden en het kan zorgmedewerkers ontlasten. Voor de ouderen of chronisch zieken en hun mantelzorgers draagt e-health onder andere bij aan meer regie en meer bewegingsvrijheid en zorgt het ervoor dat zij met een grotere kwaliteit van leven langer thuis kunnen wonen. Om deze redenen zet deze regeling in op het op grotere schaal gebruiken van e-health.

Wie kan aanvragen?

Een aanbieder van zorg en/of ondersteuning (Wmo 2015, Zvw, Wlz (thuis)) kan in samenwerking met 1 of meerdere inkopers van zorg en/of ondersteuning (gemeenten, verzekeraars, zorgkantoren) een aanvraag indienen.

Criteria (samenvatting)

 • Het activiteitenplan van het innovatiecluster is gericht op:
  het op grotere schaal toepassen van e-health, uitgedrukt in aantallen cliënten;
  het structureel inbedden van het gebruik van e-health in werkprocessen, én
  het organiseren van een duurzame wijze van bekostiging en borging daarvan in inkoop- en contractafspraken
 • Het betreft de opschaling en borging van digitale e-health toepassingen
  die de kwaliteit van leven van cliënten verbeteren of mantelzorg vereenvoudigen of ontzorgen en die structureel door minimaal 100 cliënten of mantelzorgers in Nederland worden gebruikt. Van deze 100 maken er minimaal 10 gebruik van de aanbieder betrokken bij dit innovatiecluster.
 • Er is een samenwerkingsverklaring tussen aanbieder en inkoper en eventueel andere deelnemers in het innovatiecluster.
 • Het innovatiecluster neemt actief deel aan kennisdeling.
 • Het innovatiecluster is in staat om het eigen aandeel in de projectkosten te financieren.
Er is geen subsidie beschikbaar voor toepassingen die gericht zijn op het verplaatsen van de ziekenhuiszorg naar huis en de uitwisseling van gegevens.

Budget: jaarlijks € 30 miljoen beschikbaar

Deadline: jaar rond, vanaf 1 maart 2019 staat de regeling open voor aanvragers.

Op 14 februari is er een informatiebijeenkomst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Den Haag.

Overige informatie

RVO >>

Meld je aan voor de wekelijkse subsidieflits
 
dit veld niet invullen s.v.p.