10 Actuele subsidies en fondsen voor jeugd en jongeren

1) Nationaal Fonds Kinderhulp

Dit fonds vindt dat alle kinderen er gewoon bij moeten kunnen horen, ook als er thuis niet genoeg geld is.
Indien er bij andere instanties geen aanvraag ingediend kan worden kun je dit fonds aanspreken. Bijvoorbeeld voor zwemlessen, een fiets, een opleiding, een leesboek, een laptop of een dagje uit.

Wie kan aanvragen?

Organisaties mogen alleen bij Kinderhulp aanvragen als deze:

 • mogelijke andere (ondersteunende) instanties al hebben aangeschreven, voordat de hulp van Kinderhulp wordt ingeroepen;
 • in het bezit zijn van een ANBI-verklaring, d.w.z. een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn;
 • landelijk werkend zijn en/of vallen onder de ‘Wet op de Jeugdzorg’. 

Budget: geen vaststaand bedrag
Deadline: jaar rond aanvragen
Meer informatie: Nationaal fonds Kinderhulp

2) Hartstichting en Stichting Hartekind – Aangeboren hartafwijkingen

Stichting Hartekind en de Hartstichting bundelen hun krachten om samen de strijd aan te gaan tegen aangeboren hartafwijkingen. Zij hebben drie kwartiermakers uitgenodigd om een consortium rondom dit onderzoeksthema te formeren waarin alle academische kinder- en congenitaal cardiologische centra participeren.

Doel

Het doel van het te vormen consortium is het verhogen van de overlevingskans en kwaliteit van leven van zowel kinderen als volwassenen met aangeboren hartafwijkingen. Om dit te bereiken zal het consortium innovatief onderzoek doen, maar ook resultaten uit eerder onderzoek verder brengen richting toepasbaarheid in de kliniek.

Budget: € 3 miljoen
Deadline: 25 juni 2019
Meer informatie: Hartekind

3) Tel mee met Taal 2019

Met Tel mee met Taal geeft het kabinet een extra impuls aan het bestrijden van laaggeletterdheid en het voorkomen hiervan. Het actieprogramma is een initiatief van de ministeries van OCW, SZW.

Via Tel mee met Taal is er subsidie beschikbaar voor activiteiten gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Er zijn al meerdere subsidierondes geweest en ook dit jaar zal een nieuwe ronde starten.

Doel

Tel mee met Taal beoogt laaggeletterdheid aan twee kanten aan te pakken: door het bevorderen van lezen – en het plezier in lezen.

Wie kan aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Deadline: 30 september 2019
Budget: maximaal € 200.000,- per aanvraag voor werkgevers, samenwerkingsverbanden en overige activiteiten, en maximaal € 1.000.000,- per aanvraag voor opleidingstrajecten van ouders.
Meer informatie: Tel mee met Taal 2019

4) Gemeentelijke subsidies jeugd

Ook gemeenten vinden het vaak belangrijk dat elk kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Scholen, instellingen en organisaties die zich inzetten voor de jeugd worden regelmatig ondersteund met subsidies.

Doel

Met subsidies wil de gemeente bijdragen aan een goede ontwikkeling van het onderwijs aan jongeren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met middelbaar beroepsonderwijs. Maar er is meer dan alleen onderwijs, ook de jeugdzorg, ondersteuning voor zorg-/risicoleerlingen, wijkprogrammering jeugd gericht op talentontwikkeling, zorg(preventie) en veiligheid en het verbeteren van de doorstroom naar de arbeidsmarkt dragen hier aan bij.

Wie kan aanvragen?

Organisaties die (met samenwerkingspartners) stedelijke projecten aanbieden voor jongeren. Rotterdamse scholen kunnen via het schoolbestuur subsidie aanvragen voor het verlengen van de leertijd.

Log in en vindt de gemeenten met een regeling voor jeugd en jongeren >>

Regeling vinden? Neem nu een jaarabonnement! >> 

5) Kansarme Kinderen

Dit fonds biedt financiële steun aan initiatieven die kansarme kinderen versterken en hen in staat stellen om zich tot hun volledige potentieel te ontwikkelen. Dit zijn veelal educatieve projecten die kinderen helpen aan een betere toekomst en hun sociale en economische kansen verbeteren.

Doel

Het verhogen van de zelfredzaamheid van kansarme jongeren (4-18 jaar) via educatieve initiatieven die hun talenten ontwikkelen en hun potentieel ontsluiten. De projecten die ze steunen moeten de zelfredzaamheid van jongeren vergroten.

Wie kan aanvragen?

Non-profitorganisaties in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, China, Taiwan, Japan, Korea, Maleisië, Singapore, Israël en de Amerikaanse staten.

Log in en bekijk de regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >> 

6) Vernieuwende activiteiten voor jeugd en jongeren

Doel

Het bevorderen van het lichamelijk, geestelijk en/of sociaal welzijn te bevorderen van jeugd/jongeren die door omstandigheden van persoonlijke aard in hun ontwikkeling ernstig worden bedreigd.

Wie kan aanvragen?

Organisaties die zich inzetten voor het sociaal, geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren.

Criteria (samenvatting)

 • De aanvraag moet betrekking hebben op een project of activiteit voor kinderen of jongeren tot en met 24 jaar.
 • De aanvraag moet betrekking hebben op het sociaal, geestelijk en lichamelijk welzijn van kinderen en jongeren waarvan de ontwikkeling (in relatie tot het gebied waarin zijn wonen) ernstig bedreigd wordt.
 • Bij aanvragen moet duidelijk aangegeven zijn wat men met het project wil bereiken en/of op welke wijze in de continuïteit voorzien zal worden.
 • De aanvragende instelling moet helder aangeven waarom zij zelf niet over voldoende geldmiddelen beschikt voor het project.

Log in en bekijk de regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >> 

7) Kinderen met een lichamelijke beperking

Dit fonds zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 25 jaar met lichamelijke beperkingen, door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten die bijdragen aan hun ontwikkeling.

Doel

Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek en projecten die een directe bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren die moeten leven met een lichamelijke beperking als gevolg van een aandoening aan de hersenen, zenuwen, botten of spieren.
Daarnaast worden interventies gericht op opvoedings- en gedragsvragen bij kind en gezin, voorlichting, kennisverwerving en hulp ondersteund. Autonomie, zelfstandig wonen en werken/dagbesteding zijn belangrijke onderwerpen.

Wie kan aanvragen?

Rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid (stichtingen, verenigingen, etc).

Log in en bekijk de regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >> 

8) Financiële steun voor jongvolwassenen tot 25 jaar

Steun kan aangevraagd worden voor projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspirerend is en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

Wie kan aanvragen?

Stichtingen en verenigingen. In bijzondere gevallen is ook financiële steun mogelijk aan sociale ondernemingen.

Criteria

 • De stichting heeft een voorkeur voor projecten waarbij de stichting een voortrekkersrol kan vervullen.
 • Projecten die op originele wijze en met relatief eenvoudige middelen een grote doelgroep bereiken.
 • Projecten die leiden tot maatschappelijke vernieuwing.
 • Projecten die uitgaan van de eigen kracht en zelf-regie van mensen.
 • Projecten waaruit sociaal of cultureel ondernemerschap spreekt.

Budget: tussen de € 1.000 en € 5.000 (wetenschappelijk onderzoek maximaal € 50.000,-)

Log in en bekijk regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >> 

9) Bijdragen voor jeugd sport & cultuur

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch groeien ca 400.000 kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bestaansminimum. Dat betekent dat er thuis geen geld is voor sportclubs en creatieve lessen. Dankzij deze bijdragen kunnen kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is, toch sporten of zich creatief ontwikkelen.

Doel

Het is belangrijk dat kinderen en jongeren kunnen sporten of iets aan kunst en cultuur kunnen doen. Niet alleen omdat het leuk is, maar omdat het belangrijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Kinderen leren samenwerken, merken waar ze goed in zijn waardoor het zelfvertrouwen groter wordt en het concentratievermogen wordt beter. Een kind dat lekker in z’n vel zit, presteert beter thuis, op school en op straat. Alle kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar moeten mee kunnen doen. Ook als er thuis weinig geld is. Meedoen = meer kansen!

Wie kan aanvragen?

Een aanvraag kan alleen gedaan worden door een intermediair, bv leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, maatschappelijk werker of op een andere manier professioneel betrokken bij de opvoeding of verzorging van een kind.

Log in en bekijk regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >> 

10) Fonds voor activiteiten door jongeren

Dit fonds geeft wereldwijd subsidies aan eenmalige en kleinschalige projecten voor en door jongeren met progressieve ideeën & initiatieven.

Doel

Het is een onafhankelijk fonds dat progressieve projecten van jongeren ondersteunt. Jongeren worden vaak niet serieus genomen of niet gezien als een serieuze gesprekspartner. Jongeren beslissen niet over de wereld waar zij nog het langst gebruik van zullen maken, hoewel ze dit wel willen.

Het fonds wil dat activistische jongeren beter of meer gehoord worden, maar denkt dat alleen jongeren zélf hiervoor kunnen zorgen. Daarom ondersteunt het nationale en internationale jongereninitiatieven met kleine subsidies. Zoals aanvragen voor projecten rond:

 • Sociale en Politieke Participatie
 • Milieu en Duurzaamheid
 • Emancipatie en Seksuele Rechten
 • Vrede en Dialoog
 • Mensenrechten en mondiale rechtvaardigheid

Wie kan aanvragen?

Jongeren tussen de 15 en 32 jaar.

Budget: € 1500,- per aanvraag

Log in en bekijk de regeling >>

Regeling bekijken? Neem nu een jaarabonnement! >>